ir susitarimo, kuriuo išsprendžiami klausimai, susiję su vaikais, formos.

Teisės aktai nereglamentuoja kokia forma skyriumi gyvenančiam tėvui ar motinai antrasis iš tėvų turi teikti informaciją, susijusią su vaiku, bei, kokia forma turi būti sudarytas skyriumi gyvenančių tėvų susitarimas (išskyrus atvejus, kai toks susitarimas patvirtinamas teisme) dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo (pakeitimo), vaiko išvykimo į užsienį, skyriumi gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku, dalyvavimo jį auklėjant, vaiko išlaikymo ir pan.
Rekomenduotina susitarimą sudaryti raštu. Jeigu, susitarimas sudaromas tarpininkaujant (padedant) savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriui, susitarimo sudarymo faktą, aplinkybes gali papildomai patvirtinti ir minėtas Skyrius. Dėl susitarimo sudarymo fakto bei parašų tikrumo patvirtinimo galima kreiptis į notarą.
Patartina susitarime aiškiai ir išsamiai aptarti atitinkamus su vaiku susijusius klausimus (vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir pasikeitimo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jo auklėjime, vaiko išlaikymo ir kt.).
Pažymėtina, kad susitarimo sąlygų vykdymas priklauso nuo abiejų tėvų geranoriškumo. Teisės aktuose nėra numatytos priemonės priverstiniam susitarimo vykdymui. Jeigu vienas iš tėvų nesilaikys susitarimo, ginčą teks spręsti teisme.