Vaikas gyvena su tuo tėvų, su kuriuo nustatyta gyvenamoji vieta tėvų tarpusavio susitarimu ar teismo sprendimu, nepriklausomai nuo pastarojo gyvenamosios vietos Lietuvoje ar užsienio valstybėje. Tėvas ar motina, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, privalo informuoti antrąjį iš tėvų apie vaiko gyvenamosios vietos pasikeitimą.
Skyrium gyvenančio tėvo ar motinos teisės ir pareigos vaiko atžvilgiu nesikeičia, kai vaikas su kitu iš tėvų išvyksta gyventi į užsienio valstybę. Neužtikrinus (neužtikrinant) tėvui ar motinai, negyvenančiam kartu su vaiku, galimybės įgyvendinti savo teisių vaiko atžvilgiu (bendrauti su vaiku, dalyvauti vaiko auklėjime ir pan.), pastarasis(-oji) galės siekti veiksmingai įgyvendinti savo ir atitinkamai vaiko teises, vadovaudamasis tarptautinių teisės aktų nuostatomis.
Visus su vaiko gyvenamosios vietos pasikeitimu (išvykimo gyventi į užsienio valstybę) susijusius klausimus (bendravimo su vaiku, dalyvavimo vaiko auklėjime ir pan.), tėvai privalo išspręsti tarpusavio susitarimu arba, kilus ginčui, teisme (pakeičiant ar nustatant bendravimo, dalyvavimo vaiko auklėjime tvarką, ir kt.).
Pažymėtina, kad pasikeitus faktinėms bylos aplinkybėms, šiuo atveju vaiko gyvenamąją vietą nustačius su vienu iš tėvų, įvertinus, kad jis gyvens Lietuvoje, tačiau vėliau vaikui persikėlus (persikeliant) gyventi į užsienio valstybę, kitas tėvas gali reikšti pakartotinį ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.
Skyriumi su vaiku gyventis tėvas ar motina turėtų būti informuojamas ir apie vaiko laikiną išvykimą iš Lietuvos, jeigu toks išvykimas turės įtakos pastarojo teisių ir pareigų vaiko atžvilgiu įgyvendinimui (bendravimui su vaiku, dalyvavimui jį auklėjant ir pan.).
Šengeno erdvei priklausančių valstybių šalių piliečiai turi vienodas teises keliauti be vizų ir pasienio kontrolės, todėl reikalavimo turėti/gauti papildomus dokumentus (leidimus) nėra. Jeigu vaikas laikinai išvyksta į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei (kitoje valstybėje kerta Šengeno erdvės išorinę sieną), be kitų dokumentų, būtinas vieno iš tėvų rašytinis sutikimas, kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu.
Asmuo, išvykstantis iš Lietuvos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, privalo deklaruoja apie gyvenamosios vietos pakeitimą per 7 darbo dienas iki išvykimo. Užsienio valstybėje gyvenantis asmuo, kuris iš Lietuvos Respublikos išvyko trumpesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau liko užsienio valstybėje ilgiau negu šešis mėnesius, apie gyvenamosios vietos pakeitimą deklaruoja Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse.