dalyvavimo, sprendžiant su vaiku susijusius klausimus.

(VTAT – savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba. VVTAĮVT – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos).

Siekiant užtikrinti tinkamą vaiko teisių ir interesų įgyvendinimą, dėl pagalbos sprendžiant su vaikais susijusius klausimus patartina kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių.
Vaiko teisių apsaugos skyrius konsultuoja tėvus ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos ir kt. klausimais. Jeigu abu tėvai neprieštarauja, Vaiko teisių apsaugos skyrius gali tėvams padėti (tarpininkauti) sudaryti susitarimą dėl klausimų, susijusių su vaiku sprendimo (vaiko gyvenamosios vietos nustatymo(keitimo), bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant, vaiko išlaikymo ir pan.).
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nagrinėja konkrečias situacijas, kilus problemoms dėl užsienio valstybėse gyvenančių vaikų ir Lietuvoje gyvenančių jų tėvų teisių įgyvendinimo; dėl Lietuvoje gyvenančių vaikų, kurių atžvilgiu reikalinga taikyti tarptautines apsaugos priemones; įgyvendina centrinės įstaigos funkcijas esant neteisėtam vaikų išvežimui ar laikymui pažeidžiant globos teises; kt.

Naudingą informaciją, susijusią su vaiko teisių apsaugos klausimų sprendimu, galite rasti:
•    Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos internetiniame puslapyje
•    Lietuvos Aukščiausiojo Teismo internetiniame puslapyje
Dokumentai:
•    Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
•    Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
•    Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
•    Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
•    Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-04-25 nutarimo Nr. 414 redakcija su vėlesniais pakeitimais)
•    Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2002-06-21 nutarimas Nr. 35 „Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje, nustatant nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą, tėvams gyvenant skyrium“
•    Įstatymų taikymo teismų praktikoje, nustatant nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą, tėvams gyvenant skyrium, apžvalga, patvirtinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2002-06-21 nutarimu Nr. 35
•    Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2005-06-23 nutarimas Nr. 54 „Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje“
•    Lietuvos Respublikos teismų praktikos taikant įstatymus, reglamentuojančius tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus, apibendrinimo apžvalga, patvirtinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2005-06-23 nutarimas Nr. 54
Tekstas paimtas iš Lietuvos Vaiko teisių apsaugos Kontrolieriaus įstaigos elektroninės svetainės