Vaiko neperdavimas vieno iš tėvų kitam.
Anksčiau Belgijoje tai vadinosi lankymo teise, veliau – bandravimo teise, o dabar – teise į asmeninį kontaktą. Tai tapo priežastimi reguliariai pasikartojantiems konfliktams tarp besiskiriančių ir išsiskyrusių porų. Ką gali teismas padaryti, kai vienas iš tėvų bendravimo tvarką pažeidinėja ir kontaktą tarp vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo padaro neįmanomu?
Baudžiamosios teisės taikymas bei vaiko gyvenamos vietos nustatymo kriterijai. Sankcijos, nesilaikant sprendimų dėl nepilnamečio vaiko priežiūros.
Belgijos BK paragrafas 432 numato sankcijas tėvams, kurie negerbia savo vaikų prigimtinių teisių į bendravimą su abiems savo tevais. Taip pat numatytos sankcijos tėvams, kurie ignoruoja vaikų teisių apsaugos įstaigų sprendimus ar rekomendacijas.
Taip pat numatytos sankcijos tėvams, kurie savo vaikus pagrobia , nepaisant paties mažamečio vaiko sutikimo. Jei nustatoma, kad vaikas yra pagrobtas , vienam iš tėvų pasamdžius “grobiką”, tuo atveju bausmė yra dar didesnė ( už mažamečio vaiko pagrobimo organizavimą bendrininkų pagalba).
Įstatymu numatyta, jog tas iš tėvų, kuris pažeidžia vaiko prigimtinę teisę į asmeninį kontaktą su skyrium gyvenančiu tėvu arba pažeidžia nustatytą bendravimo tvarką, gali būti baudžiamas laisvės atemimu nuo 8 dienų iki 1 metų ir pinigine bauda nuo 26 iki 1000 eurų. Arba viešaisiais darbais nuo 46 iki 300 valandų ir pinigine bauda nuo 26 iki 1000 eurų.
Šios sankcijos netaikytinos tuo atveju, jei nėra įsigaliojusio teismo sprendimo, kuriame aiškiai nustatytos vaiko gyvenimo, priežiūros ir /ar bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu sąlygos.
Skyrium gyvenantis tėvas, nemokantis vaiko išlaikymo, nepraranda teisės į bendravimą su vaiku pagal priimtus teismo sprendimus. Išlaikymo vaikui nemokėjimas nepanaikina vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo teisės į bendravimą. Jei tėvas, su kuriuo gyvena vaikas, nutraukia vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo bendravimą ar pažeidžia jo sąlygas dėl nesumokėto išlaikymo vaikui – tai yra traktuojama kaip nusikaltimas , už kurį baudžiama pagal prieš tai čia viršuje išvardintas nuobaudas.
Nusikalstama veika yra laikomi šie veiksmai:
– Vaiko nebuvimas teismo nustatytoje jo gyvenamoje vietoje,
– Vaiko slėpimas,
– Vengimas pranešti skyrium gyvenančiam tėvui apie vaiko gyvenamą/buvimo vietą,
– Faktiškai pagrobus vaiką,
– Bet koks vengimas vykdyti teismo sprendimą dėl vaiko bendravimo su tėvu pačia bendriausia šio žodžio prasme,
– Vengimas perduoti vaiką tarnyboms , vykdančioms teismo sprendimus ar VTAT nurodymus,
– Vengimas perduoti vaiką , kaip to priežastį nurodant vaiko ligą , kas neatitiktų tikrovės,
– Vengimas perduoti vaiką skyrium gyvenančiam tėvui pagal teismo nustatytas vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo bendravimo sąlygas, kaip to priežastį nurodant vaiko nenorą,
– Dalinis teismo sprendimo dėl vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo bendravimo salygų vykdymas, suteikiant teisę tėvui ir vaikui pasimatyti, tačiau vengiant vaiką perduoti teismo pagal nustatytą bendravimo tvarką.
– Išvyktimas į kitą valstybę, prieš tai nepatvirtinus naujų vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo bendravimo sąlygų.

Asmenys, kurie padeda vykdyti nusikaltimą ( t.y. slėpti vaiką, neperduoti jo teisėtai skyrium gyvenančiam tėvui ir t.t. ) baudžiami kaip nusikaltimo vykdymo bendrininkai. Pavyzdžiui: įstataigos ir/ar organizacijos, kurios atsakingos už vaikų priežiūrą ar auklėjimą/mokymą, arba seneliai, kurie vengia vykdyti teismo sprendimą ir perduoti vaiką antrąjam iš tėvų.

Vaiko neperdavimas pagal teismo nustatytas bendravimo sąlygas yra laikomas nusikaltimu. Jei toks nusikaltimas vykdomas pakartotinai, tai pakartotinai už tai taikoma ir nuobauda. Labai efektyviai veikia bausmės – vadinamų delspinigių – taikymas pagal Belgijos Teismų Kodekso paragrafą 1412. Pagal šį paragrafą dažniausia taikoma 1000 eurų delspinigių už kiekvieną kartą, kai vengiama vaiką perduoti skyrium gyvenančiam tėvui ar seneliams pagal teismo nustatytą bendravimo tvarką. Pasiekus maksimalią 7000 eurų delspinigių sumą, ji neprapuola, tačiau sekanti bausmė jau bus taikoma pagal Baudžiamosios Teisės kodeksą: laisvės atėmimas ir piniginė bauda arba viešieji darbai ir piniginė bauda.

Labai svarbu teismo sprendimo vykdymo skuba. Nutrauktas kontaktas su skyrium gyvenančiu tėvu ilgiau nei trims mėnesiams laikomas rimtu pavojumi prieraišumo vystymosi sutrikdymui ir privalo būti kuo skubiai atsatytas, ne vėliau kaip 3 mėnesių laikotarpiu.
Labai svarbus tokiuose sunkiuose atvejuose moralinis aspektas. Būtina ištirti, ar vaiko teisę bendrauti su skyrium gyvenančiu tėvu pažeidinėjantis ir/ar sabotuojantis tėvas neturi psichologinių asmenybės sutrikimų. Tai atlikti patikima psichologinėms tarnyboms, dirbančioms prie teismų ar VTAT. Nustačius sutrikimą, asmuo privalo gydytis ar lankyti terapijos kursą. Taip pat sprendžiamas klausimas dėl vaiko gyvenamos vietos pakeitimo su psichologiškai sveiku tėvu.
Vaiką vengiantis perduoti skyrium gyvenančiam tėvui, dažnai jį apkaltina moraline prievarta. Tokiu atveju vengiantis perduoti vaiką be jokių išlygų privalo pateikti įrodymus, kad vaikams sudaromos pavojingos sąlygos, kad jiems gręsia rimtas pavojus :
– Reali ir pagrįsta baimė, kad vaikui gresia fizinis pavojus,
– Apie tokius nuogąstavimus privaloma pranešti tuo įtariamam tėvui,
– Vengimas perduoti vaiką skyrium gyvenančiam tėvui turi būti realiai adekvatus pavojui,
– Esant įrodymams dėl galimo pavojaus vaikui, būtina nedelsiant pradėti teisines procedūras bendravimo sąlygoms pakeisti.