Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

DĖL BENDRŲJŲ VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2002 m. gruodžio 17 d. Nr. 1983
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 59, 61 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 95-4090) 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Bendruosius vaiko teisių apsaugos tarnybų nuostatus (pridedama).
2. Pripažinti netekusiais galios:
2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. 370 „Dėl Rajonų, miestų vaikų teisių apsaugos tarnybų bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 37-679);
2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 30 d. nutarimą Nr. 911 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Vaikų teisių apsaugos tarnybos prie Socialinės apsaugos ministerijos nuostatų ir Rajonų, miestų vaikų teisių apsaugos tarnybų bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 75-1808);
2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 7 d. nutarimą Nr. 1168 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Vaikų teisių apsaugos tarnybos prie Socialinės apsaugos ministerijos nuostatų ir Rajonų, miestų vaikų teisių apsaugos tarnybų bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 98-2246);
2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 5 d. nutarimą Nr. 133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Vaikų teisių apsaugos tarnybos prie Socialinės apsaugos ministerijos nuostatų ir Rajonų, miestų vaikų teisių apsaugos tarnybų bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 13-394);
2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 5 d. nutarimo Nr. 134 „Dėl Vaikų teisių apsaugos tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos likvidavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Vaikų teisių apsaugos tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų ir Rajonų, miestų vaikų teisių apsaugos tarnybų bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 13-395) 4 punktą.

Ministras Pirmininkas    Algirdas Brazauskas

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė    Vilija Blinkevičiūtė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1983

BENDRIEJI VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų (toliau vadinama – tarnyba) uždavinius, funkcijas, pareigas ir teises, darbo organizavimą, pasibaigimą arba pertvarkymą.
2. Tarnyba savivaldybės teritorijoje įgyvendina pagrindines Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvencijos nuostatas, vykdo vaiko teisių apsaugą, įstatymų nustatyta tvarka gina vaiko teises ir teisėtus interesus, organizuoja ir prižiūri likusių be tėvų globos vaikų globą (rūpybą).
3. Tarnyba yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Tarnyba savivaldybės mero teikimu steigiama savivaldybės tarybos sprendimu ir finansuojama iš savivaldybės biudžeto įstatymų nustatyta tvarka.
4. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvencija, kitomis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 33-807), Vaiko globos organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 (Žin., 2002, Nr. 35-1275), Šeimynų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 1037 (Žin., 2002, Nr. 70-2888), Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, patvirtintais socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56 (Žin., 2002, Nr. 68-2798), kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
5. Tarnyba pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ministerijomis, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, teismais, prokuratūra, Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Įvaikinimo tarnyba), kitomis valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis institucijomis ir organizacijomis, kurios rūpinasi vaiko teisių apsauga.
6. Tarnyba turi savo antspaudą.

II. TARNYBOS UŽDAVINIAI

7. Svarbiausieji tarnybos uždaviniai yra šie:
7.1. užtikrinti vaiko teisių apsaugą;
7.2. užtikrinti vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą ir priežiūrą;
7.3. rengti ir įgyvendinti priemones vaiko teisių apsaugai ir jo teisių pažeidimų prevencijai gerinti;
7.4. atstovauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaiko teisėms ir teisėtiems interesams teismuose;
7.5. ginti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaikų teises šeimose, globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų šeimose bei šeimynose, valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose ir kartu su vaiko tėvais (įvaikintojais), globėjais (rūpintojais), įstaigų darbuotojais šalinti aplinkybes, dėl kurių pažeidžiamos vaiko teisės;
7.6. organizuoti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka likusių be tėvų globos vaikų globą (rūpybą) šeimose bei šeimynose, valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose;
7.7. organizuoti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įvaikinimą.

III. TARNYBOS FUNKCIJOS

8. Tarnyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:
8.1. vykdo vaiko teisių apsaugą;
8.2. organizuoja prevencinį darbą su tėvais (kitais vaiko atstovais pagal įstatymą);
8.3. kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas, kad asmenims, keliantiems grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, įstatymų nustatyta tvarka būtų taikomos civilinės, administracinės ar baudžiamosios poveikio priemonės;
8.4. teikia pagal savo kompetenciją metodinę paramą savivaldybės įstaigų, susijusių su vaiko teisių apsauga, darbuotojams;
8.5. konsultuoja tėvus, mokytojus, auklėtojus ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais;
8.6. organizuoja asmens, norinčio tapti likusio be tėvų globos vaiko globėju (rūpintoju), pasirengimą globoti (rūpintis);
8.7. atlieka pasirengimo būti vaiko globėju (rūpintoju) vertinimą, priima sprendimą dėl fizinio arba juridinio asmens tinkamumo skirti vaiko globėju (rūpintoju);
8.8. organizuoja likusio be tėvų globos vaiko laikinąją ir nuolatinę globą (rūpybą);
8.9. atlieka vaikų laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) priežiūrą šeimose bei šeimynose, valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose;
8.10. nustato vaikus, kuriems reikia globos (rūpybos), užtikrina šių vaikų, taip pat šeimose bei šeimynose, valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose globojamų (rūpinamų) vaikų apskaitą;
8.11. kaupia ir sistemina informaciją apie savivaldybėje esančius vaikus, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti įvaikinami (toliau vadinama – galimi įvaikinti vaikai), ir asmenis, kurie nori įvaikinti;
8.12. teikia Įvaikinimo tarnybai informaciją apie savivaldybės teritorijoje esančius galimus įvaikinti vaikus ir asmenis, kurie nori įvaikinti;
8.13. atlieka kitus Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1422 (Žin., 2002, Nr. 90-3856), nustatytus veiksmus;
8.14. kaupia pranešimus apie smurtą patyrusius vaikus, organizuoja pagalbą smurtą patyrusiems vaikams;
8.15. išduoda teisės aktų nustatyta tvarka dokumentus dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes;
8.16. duoda sutikimą rūpintojui gyventi skyrium nuo rūpinamo nepilnamečio, sulaukusio 16 metų.
9. Tarnyba, atstovaudama vaiko teisėms ir teisėtiems interesams, paduoda teismui prašymą:
9.1. atskirti vaiką nuo tėvų (tėvo ar motinos);
9.2. panaikinti vaiko atskyrimą nuo tėvų (tėvo ar motinos);
9.3. nušalinti vaiko tėvus (ar vieną iš jų) nuo savo nepilnamečiam vaikui priklausančio turto netinkamo tvarkymo, kai daroma žala vaiko turtiniams interesams.
10. Tarnyba, atstovaudama vaiko teisėms ir teisėtiems interesams, paduoda teismui pareiškimą dėl:
10.1. nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);
10.2. teismo duoto vienam iš sutuoktinių leidimo atlikti tam tikrus veiksmus pakeitimo ar panaikinimo;
10.3. vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
10.4. vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo, kai nustatoma nuolatinė vaiko globa (rūpyba);
10.5. vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo iš pareigų, kai šis jų nevykdo ar netinkamai jas atlieka nustačius nuolatinę vaiko globą (rūpybą).
11. Tarnyba, atstovaudama vaiko teisėms ir teisėtiems interesams:
11.1. pareiškia (žodžiu arba raštu) apie vaiko gimimą valstybės ir savivaldybės institucijoms bei įstaigoms, jeigu tėvai serga, yra mirę ar dėl kitų priežasčių negali pareikšti apie vaiko gimimą;
11.2. savo pareiškimu įregistruoja rasto vaiko gimimą;
11.3. suteikia vaikui vardą ir pavardę, kai registruojamas vaiko, kurio tėvai nežinomi, gimimas.
12. Tarnyba teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:
12.1. kasmet nustatytąja tvarka informaciją apie vaikus, vaiko globą (rūpybą) ir vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimus;
12.2. ministerijos prašymu informaciją apie smurtą patyrusius vaikus ir organizuotą pagalbą jiems, kitą informaciją, susijusią su vaiko globa (rūpyba) ir vaiko teisių apsauga.
13. Tarnyba, vadovaudamasi vaiko teisių ir teisėtų interesų gynybos principu, teikia fiziniams ir juridiniams asmenims:
13.1. tėvui ar motinai – informaciją apie vaiką, negyvenantį kartu su jais, išskyrus atvejus, kai yra grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės;
13.2. pedagogų taryboms, teismams, kitoms kompetentingoms institucijoms ar pareigūnams – išvadas (rekomendacijas) dėl tikslingumo taikyti poveikio priemones nepilnamečiams, siųsti juos į specialiosios globos (ugdymo) įstaigas, paleisti iš šių įstaigų.
14. Tarnyba, vykdydama jai pavestus uždavinius ir atlikdama jai nustatytas funkcijas:
14.1. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie vaikus (neprižiūrimus, socialiai ir pedagogiškai apleistus), kurių asmenines, socialines ir turtines teises dėl nepalankių šeimos ar kitų aplinkybių turi ginti valstybė ar visuomenė;
14.2. kaupia ir sistemina informaciją apie vaikus, kuriems reikia globos (rūpybos), tvarko ir užtikrina šių vaikų apskaitą;
14.3. rengia pagal savo kompetenciją atitinkamoms valstybės ir savivaldybės institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaiko globos (rūpybos) ir teisės pažeidimų prevencijos gerinimo;
14.4. rengia ir įgyvendina (pati arba kartu su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis institucijomis ir organizacijomis) tikslines programas ir kitas socialines priemones, susijusias su vaiko teisių apsauga, vaiko globa (rūpyba) ir teisės pažeidimų prevencija;
14.5. rūpinasi (pati arba kartu su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis institucijomis ir organizacijomis), kad būtų nustatomi ir registruojami vaikai, linkę į girtavimą, narkomaniją, toksikomaniją, valkatavimą, amoralų elgesį, turintys kitų sveikatos ar elgesio problemų;
14.6. rūpinasi kartu su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis institucijomis ir organizacijomis, kad būtų plėtojamos socialinės, psichologinės ir teisinės paslaugos vaikams, smurto aukoms;
14.7. sprendžia šalių sutikimu ginčus (išskyrus tuos, kuriuos pagal įstatymus gali spręsti tik teismas ar kitos valstybės institucijos) dėl vaiko teisių apsaugos, ugdymo, globos (rūpybos) ir teisės pažeidimų prevencijos; stengiasi sutaikyti nukentėjusiuosius su vaikais, padariusiais fizinę, moralinę ar materialinę žalą;
14.8. palaiko ryšius su vaikais, pasiųstais į specialiosios globos (ugdymo) įstaigas ar atliekančiais bausmę įkalinimo įstaigose, taip pat su šių įstaigų administracijomis, vaikų tėvais, kitais vaikų atstovais pagal įstatymą, domisi šių vaikų elgesiu, jų ugdymo sąlygomis;
14.9. vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų numatytas funkcijas.

IV. TARNYBOS PAREIGOS

15. Tarnyba, atstovaudama vaiko teisėms ir teisėtiems interesams teismuose, privalo:
15.1. dalyvauti sprendžiant klausimą dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, kai vienas ar abu sutuoktiniai yra nepilnamečiai, ir pateikti išvadą, ar tai nepažeis šių asmenų ir jų vaikų teisių bei interesų;
15.2. dalyvauti sprendžiant klausimą dėl sutuoktinių, turinčių bendrų nepilnamečių vaikų, gyvenimo skyrium ir pateikti išvadą, ar nebus pažeistos vaikų teisės;
15.3. dalyvauti nagrinėjant ginčą dėl vaiko ir ištyrusi šeimos aplinkos sąlygas pateikti išvadą dėl šio ginčo;
15.4. dalyvauti nagrinėjant pareiškimą dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu) ir pateikti išvadą dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);
15.5. dalyvauti nagrinėjant ginčą dėl tėvų valdžios apribojimo ir ištyrusi šeimos gyvenimo sąlygas pateikti išvadą dėl šio ginčo;
15.6. dalyvauti sprendžiant klausimą dėl santuokinio amžiaus sumažinimo ir pateikti išvadą, ar tikslinga sumažinti santuokinį amžių, ar tai atitinka nepilnamečio interesus;
15.7. dalyvauti nagrinėjant tėvystės (motinystės) nuginčijimo klausimą;
15.8. dalyvauti įstatymų nustatyta tvarka bylose, kai vaikas įtariamas padaręs nusikaltimą ir dėl to atliekamas parengtinis tyrimas;
15.9. vykdyti kitus teismų pavedimus, susijusius su vaiko teisių apsauga.
16. Tarnyba arba tarnyba kartu su policija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais (kai tėvai (tėvas, motina) arba kiti vaiko atstovai pagal įstatymą smurtauja arba kitaip piktnaudžiauja tėvų valdžia ir dėl to kyla reali grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei) privalo nedelsdama:
16.1. paimti vaiką iš tėvų arba kitų vaiko atstovų pagal įstatymą ar kitos vaiko buvimo vietos;
16.2. perduoti vaiką globoti (rūpintis) įstatymų nustatyta tvarka;
16.3. informuoti vaiko tėvus arba kitus vaiko atstovus pagal įstatymą apie vaiko paėmimą iš šeimos ar kitos jo buvimo vietos.
17. Tarnyba iš mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros, policijos ir kitų institucijų arba asmenų, turinčių duomenų apie nepilnametį, gavusi informaciją apie likusį be tėvų globos vaiką dėl tėvų ligos, mirties, išvykimo, dingimo, jų atsisakymo atsiimti vaiką iš mokymo, auklėjimo ar gydymo įstaigų arba apie žiaurų tėvų elgesį ar kitokius vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimus, privalo:
17.1. nedelsdama imtis visų teisėtų veiksmų, kurie užtikrintų vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
17.2. užtikrinti vaikui, kuriam reikia globos (rūpybos), laikinosios globos (rūpybos) nustatymą įstatymų nustatyta tvarka.
18. Tarnyba Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus reikalavimu privalo:
18.1. per 10 darbo dienų pateikti prašomą informaciją;
18.2. leisti susipažinti su reikalaujamais dokumentais;
18.3. vykdyti jo sprendimus;
18.4. laiku pranešti apie tai, kaip vykdomi kontrolieriaus sprendimai.
19. Tarnyba atlieka ir kitas pareigas, kurias jai nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

V. TARNYBOS TEISĖS

20. Tarnyba, atstovaudama vaiko teisėms ir teisėtiems interesams, turi teisę pareikšti ieškinį teismui dėl:
20.1. santuokos pripažinimo negaliojančia, kai pažeistos jos sudarymo sąlygos;
20.2. vaiko kilmės iš motinos nustatymo;
20.3. tėvystės nustatymo;
20.4. laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo;
20.5. nepilnamečių tėvų (ar vieno iš jų) pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus nevykdymo;
20.6. vaikui priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo arba padidinimo, jeigu pagal įstatymus iš esmės pasikeitė šalių turtinė būklė;
20.7. vaikui skirto išlaikymo panaudojimo ne vaiko interesais.
21. Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, gali:
21.1. įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas artimiems giminaičiams bendrauti su vaiku (jeigu tėvai atsisako tokias sąlygas sudaryti);
21.2. atsisakyti įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su artimais giminaičiais (jeigu toks bendravimas prieštarauja vaiko interesams).
22. Tarnyba turi teisę:
22.1. susipažinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka su vaikų gyvenimo, ugdymo ir globos (rūpybos) sąlygomis šeimose ir šeimynose, valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose, kitose vaikų ir paauglių mokymo, ugdymo, gydymo, reabilitacijos įstaigose, darbo ir bausmės atlikimo vietose;
22.2. paimti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaikus ir organizuoti jų globą (rūpybą) šeimose ir šeimynose, valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose, kai vaikų tėvai pažeidžia vaiko teises, žiauriai su jais elgiasi ar kitaip piktnaudžiauja tėvų valdžia;
22.3. surašyti įstatymų nustatytais atvejais protokolus dėl administracinių teisės pažeidimų;
22.4. sudaryti su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis institucijomis, organizacijomis ir fizinių asmenų įsteigtomis vaikų globos įstaigomis terminuotą (neterminuotą) bendradarbiavimo sutartį dėl vaiko globos (rūpybos) organizavimo, priežiūros, vaiko globėjų (rūpintojų) parinkimo, jų pasirengimo globoti (rūpintis);
22.5. kreiptis į atitinkamas valstybės ir savivaldybės institucijas bei įstaigas, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtas vaikų globos įstaigas dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimų, dėl vaikų globos (rūpybos), įdarbinimo, kitos socialinės paramos jiems ir reikalauti, kad būtų pašalintos vaiko teisių pažeidimų priežastys bei sąlygos;
22.6. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų visą reikiamą informaciją apie vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą, vaikų priežiūrą, valstybines programas ir jų projektus, metodines rekomendacijas, kaip tobulinti veiklą;
22.7. gauti iš teisėsaugos institucijų visą reikiamą informaciją apie vaikus, girtaujančius, vartojančius narkotines, nuodingąsias, kitas stipriai organizmą veikiančias priemones bei medžiagas, valkataujančius, patyrusius fizinį, seksualinį ar emocinį smurtą, apie šių reiškinių priežastis, sąlygas ir prevenciją, taip pat apie būsimųjų vaiko globėjų (rūpintojų), įtėvių teistumą;
22.8. gauti iš sveikatos priežiūros įstaigų visą reikiamą informaciją apie nepilnamečių nėštumą, gimdymą, šių reiškinių priežastis, apie vaikus, patyrusius smurtą, apie vaikų savižudybes, psichikos sutrikimus ir šių reiškinių prevenciją, taip pat apie vaiko tėvų, būsimųjų tėvų (įtėvių), būsimųjų globėjų (rūpintojų) sveikatą;
22.9. gauti išvadas ir informaciją iš šeimų bei šeimynų, valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtų vaikų globos įstaigų apie globojamų (rūpinamų) vaikų gyvenimo, ugdymo ir globos (rūpybos) sąlygas;
22.10. gauti iš sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigų visą reikiamą informaciją apie vaikus, kurie pagal įstatymus gali būti globojami (rūpinami) ar įvaikinami;
22.11. prašyti teismo įstatymų nustatyta tvarka lygtinai atleisti nepilnametį nuo bausmės atlikimo nepasibaigus terminui, pakeisti jam neatliktąją bausmės dalį švelnesne bausme arba paleisti jį iš laisvės atėmimo vietos ar specialiosios globos (ugdymo) įstaigos;
22.12. teikti atitinkamoms valstybės ir savivaldybės institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaikų globos (rūpybos) ir teisės pažeidimų prevencijos gerinimo savivaldybėse.
23. Tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

VI. TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

24. Tarnyboje gali būti šios pareigybės:
24.1. tarnybos vedėjo;
24.2. vedėjo pavaduotojo;
24.3. vyriausiojo specialisto;
24.4. vyresniojo specialisto;
24.5. specialisto;
24.6. kitos.
25. Tarnybos vedėjas:
25.1. organizuoja tarnybos darbą pagal funkcinį ir teritorinį veiklos principą;
25.2. atsako už tarnybos veiklą;
25.3. veikia tarnybos vardu, atstovauja jai valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse institucijose ir organizacijose, teismuose.
26. Tarnyba už savo veiklą atsiskaito steigėjui.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Tarnyba gali pasibaigti arba būti pertvarkoma įstatymų nustatyta tvarka.